Swoboda przeplywu towarow test

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/separatory-metali/

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Roli w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w postępowanie szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, jakie musi robić towar w współzależności od środowiska w jakim będzie on stosowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi także spełniać wytyczne wychodzące z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kierowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich mówienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być szybko zrezygnowany z rynku. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.