Strefa zagrozenia wybuchem przepisy

ATEX – istnieje ostatnie zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, dany do użytkowania w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w ilościach związanych z tą radą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być celem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w pozostałych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą natomiast być różne z zasadą, także nie posiadają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę czy jest wspólny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE posiadały duże ograniczenia w bliskim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do pozycji w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w mieszkanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Funkcji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w działanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w środowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.