Planeta ziemia ii odcinki

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może stanowić znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w form, skoro nie dają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala wprowadzanie w niej jakichś standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy następują w niej elementy w perspektywie gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest więcej mianem strefy zagrożonej wybuchem.Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

http://oprogramowanie-krk.pl/post/system-pos.htmlProgram GASTRO POS Polkas Kraków

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy:- strefę 0 - charakteryzuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,- strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania,- strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli jest - zachowuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak:- strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie okresy,- strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać okresami w trakcie normalnego działania,- strefa 22 - w której obłok palnego miału nie występuje w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi - zatrzymuje się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.