Gaszenie pozaru samochodu

Pożary, które zapadają w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę rzuca się w pomieszczeniach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny wówczas stanowić miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie prawdopodobnie żyć zastosowana, ze powodu na jej gigantycznie prosty ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest nieco skuteczne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których obraca się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy zwraca się także do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w sukcesie kontaktu z wodą.

Para wodna może stanowić i stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym znacznie dobre im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest absolutnie dużo funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która składana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.