Dyrektywa unijna 1066

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują istnieć spełnione przez całe produkty, jakie są przeznaczone do skorzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w poszczególnych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wprowadzona w bycie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest powiązane z wykorzystaniem dowolnego materiału w rozmiarach, w których potrafi przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współprace z racjami atex oraz za dostosowanie danego towaru do ostatnich norm. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, które dobierają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje to przestrzeń, gdzie robi się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią toż żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w wypadku, kiedy duża ilość energii wypływająca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który jest poważne ryzyko dla utrzymania i zdrowia ludzkiego.